آخرین آدرس " سخن معلم " در بلاگر

سخن معلم

پس از رفع فیلترینگ از بلاگر ، بدین وسیله آدرس جدید سخن معلم در بلاگر معرفی می شود :

http://smiedu3.blogspot.com/

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
اتحا دیه معلمان ایران

اتحا ديه معلما ن ايران12 معلم با زداشت 8 معلم احضار در استا نه روز معلم ۱۲ معلم با زداشت و۸ معلم به ادار ه اطلا عا ت احضار شد ه ا ند. در طي روز هاي اخير فشار بر صنف معلمان افزايش يا فته است وتا كنون ۱۲ معلم باز داشت و ۸ معلم به صورت تلفني تهديد وجهت اداي توضيحات به وزارت اطلاعات احضار شدند. اسامي معلما ن با زداشتي : ۱-رضا اسدي ۲- محمود بهشتي لنگرودي ۳-علي اكبر با غا ني ۴- تو فيق مر تضي پور ۵- علي نجفي ۶-محمد خا ني ۷ -سعيد جها ن ارا ۸- رضا حجازي ۹- خا نم عفت خد ابخش ۱۰- مر يم كشا ورز ۱۱-عبا س جليلي ۱۲-سعيد حسيني اسامي معلماني كه تلفني تهد يد واحضار شد ه اند: ۱- نو رالله علي اكبري ۲- ها شمي از سا زما ن معلما ن ۳- پور سليما ن از سا زما ن معلمان ۴- رضا بهلولي ۵- محمد خا كسار ۶- محمد تو كلي ۷- عبا س معا رفي ۸-سعيد اقا زا ده

محمد

سلام و خسته نباشيد : آدرس جديد " راه مينو " به شرح ذيل به اطلاع ميرسد. موفق و پيروز و پايدار باشيد. 1- در بلاگر : http://raheminoo4.blogspot.com/ 2- در بلاگ ها : http://raheminoo.bloghaa.com/

اتحا دیه معلمان ایران

علي رضا ها شمي چگونه دستگير شد روز چها رشنبه سا عت ۱۵ دو دستگاه ما شين ۴۰۵ مشكي در فا صله ۳۰ متري خا نه ي اقاي هاشمي پار ك مي شود. ۶ نفر لبا س شخص وارد خا نه ي اقا ي ها شمي مي شوند حدو د دوسا عت به با زر سي منزل مي پردازند وهر چه دلشا ن مي خوا هد به عنوان سند جرم از خا نه جمع مي كنند .سپس در حا لي كه چشم بند به اقاي ها شمي زد ه اند وي را ازخا نه خا رج وسوار يكي از ما شينهاي ۴۰۵ مي كنند// به محض سوار شدن به ما شين علي رضا توسط يكي از لباس شخصيها به شد ت مورد ضرب وشتم قرار مي گيرد.به گو نه ي كه زير چشم چپ علير ضا اسيب مي بيند