# قائم_مقام_آموزش_و_پرورش_،_تناقض_در_گفتار_و_عملکرد